Beyuna.com Algemene Voorwaarden

Documenten
Beyuna.com Algemene Voorwaarden

Deze website (beyuna.com) wordt beheerd door Beyuna (hierna Beyuna of wij, ons, etc.). Deze “algemene voorwaarden” zijn van toepassing op het gebruik van deze website en de bestellingen die u via deze website plaatst, evenals op alle overeenkomsten die tussen u en Beyuna tot stand komen via deze website. Wij verzoeken u om deze algemene voorwaarden goed door te lezen en ook regelmatig opnieuw te bekijken. We kunnen deze algemene voorwaarden namelijk van tijd tot tijd wijzigen.

1. Producten bestellen

1.1 Om een bestelling te plaatsen, dient u het online bestelproces te volgen en een account op de website aan te maken. Op de website worden de verschillende stappen hiervoor weergegeven. Nadat u deze stappen heeft gevolgd, kunt u uw bestelling plaatsen door te klikken op de knop: “bestelling afronden”. Op dat moment gaat u met ons een koopovereenkomst aan met betrekking tot de bestelde producten. U ontvangt dan een e-mail, waarin we bevestigen dat we uw bestelling hebben ontvangen. Deze ontvangstbevestiging bevat tevens de inhoud van onze overeenkomst (uw bestelling). U dient deze e-mail goed te bewaren. Wij zullen de overeenkomst archiveren onder het ordernummer dat in deze e-mail staat.

1.2 Het aanbod op onze website is vrijblijvend. Dit betekent, dat wij elk aanbod van een product kunnen herroepen. Dit kan ook nog nadat u een bestelling heeft geplaatst en u een ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Bijvoorbeeld als dan blijkt dat een besteld product niet meer leverbaar is. Dit zullen we u dan direct na ontvangst van uw bestelling berichten. In dat geval is er toch geen koopovereenkomst tot stand gekomen. Voor zover u dan al betaald heeft, zullen wij het bedrag retourneren.

2. Prijs en betaling

2.1 De productprijzen staan op de website vermeld, inclusief BTW en eventuele andere belastingen. Indien u aangeeft dat u uw producten wilt laten verzenden, brengen wij bovenop die prijzen verzendkosten in rekening. De verzendkosten zullen worden weergegeven in het overzicht van de totale kosten voor uw bestelling, voordat u uw bestelling afrondt. De beschikbare betaalmethoden zijn ook weergegeven op onze website.

3. Levering en eigendom

3.1 De producten die via deze website worden aangeboden kunnen uitsluitend geleverd worden in de landen die op de website aangegeven staan.

3.2 Wij streven ernaar uw bestelling binnen 15 dagen te leveren, onder voorbehoud van bijzondere omstandigheden. Indien het onmogelijk blijkt om binnen die termijn te leveren, zullen we tijdig contact met u opnemen.

3.3 U heeft de producten in eigendom wanneer we volledige betaling hebben ontvangen van alle gerelateerde bedragen, op het moment van levering dan wel een later overeengekomen moment.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 U erkent en stemt ermee in, dat wij of onze licentiegevers rechthebbende zijn en blijven op alle inhoud en andere materialen van deze website en de producten. U stemt ermee in, dat u dergelijke inhoud en materialen uitsluitend zult gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

5. Producten retourneren

5.1. Heeft u als consument iets besteld op deze website? Dan heeft u gedurende een periode van 14 dagen na ontvangst van een product het recht om de overeenkomst te ontbinden op grond van uw herroepingsrecht. Indien u dit wilt, kunt u de instructies en toelichting volgen op onze informatiepagina over het herroepingsrecht onderaan de website. Daar vindt u ook het herroepingsformulier.

5.2. Het bestelde product moet ook aan uw verwachting voldoen op grond van onze overeenkomst, gelet op de aard van het product en onze mededelingen over het product. Indien een product bij levering naar uw mening hieraan niet voldoet, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij verzoeken u daarbij duidelijk aan te geven om welk product het gaat, en wat er mis is. We zullen u aan de hand daarvan nadere instructies geven. Onze contactgegevens treft u hieronder aan.

6. Evenementen

6.1 Op de website van Beyunabusiness staat ook een agenda met aan onze producten gerelateerde evenementen, zoals voorlichtingsbijeenkomsten. Deze evenementen worden meestal niet door Beyuna zelf georganiseerd, maar door partners van Beyuna. U heeft de mogelijkheid om u via e-mail aan te melden voor een evenement. Indien u dat doet, meldt u zich in feite aan bij de betreffende partner. De voorwaarden van die partner zijn dan ook van toepassing. Bij elk evenement is aangegeven wie het organiseert en welke voorwaarden gelden voor deelname en aanmelding.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Wij hebben deze website en de producten met de grootste zorg samengesteld en geselecteerd. We kunnen echter niet garanderen dat onze website altijd beschikbaar is noch dat de informatie op de website altijd volledig, correct en up-to-date is. Voor zover mogelijk onder toepasselijk recht, sluiten we onze aansprakelijkheid uit voor enige schade die voortvloeit uit gebruik van de website of de informatie die hierop staat.

7.2. In afwijking van het bovenstaande is onze aansprakelijkheid in verband met via de website bestelde producten beperkt tot de voor het betreffende product betaalde prijs.

7.3. De beperkingen van onze aansprakelijkheid gelden niet voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze zijde.

7.4. Onze website kan links bevatten naar andere websites. U erkent en stemt ermee in dat wij geen enkele invloed hebben op dergelijke websites, indien die niet door Beyuna beheerd worden. Wij hebben dan ook geen enkele aansprakelijkheid in verband met dergelijke websites. Wij raden u aan om op elke website de daar beschikbare voorwaarden en privacybeleid te raadplegen.

8. Persoonsgegevens

8.1. U staat ervoor in dat alle gegevens die u op de website invult correct zijn.

8.2. Wij verwerken de via onze website verzamelde persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid.

9. Zakelijke afnemers

9.1. Voor zover u als “Independent Sales Representative” van Beyuna producten afneemt en daarvoor een aparte overeenkomst heeft gesloten met Beyuna, geldt dat de bepalingen van die overeenkomst bij afwijking prevaleren boven hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

10. Gedragscodes

10.1. Beyuna is aangesloten bij de branchevereniging voor gezondheidsproducten, NPN (Natuur- & gezondheids Producten Nederland). Gelet hierop handelt Beyuna volgens de KOAG/KAG-leidraad en de code achtergrondinformatie beroepsbeoefenaren. Indien u een kopie van deze gedragscodes wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen.

11. Varia

11.1. Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.

11.2. Eventuele geschillen in verband met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.

11.3. Deze algemene voorwaarden laten uw rechten op grond van dwingend consumentenrecht onverlet.

12. Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen op de onderstaande adressen en/of nummers.

Beyuna B.V.
Paasheuvelweg 26
1105 BJ Amsterdam
Nederland
+31 (0)20 3033890
info@beyuna.com
beyuna.com

Producten retourneren overeenkomstig artikel 5 aan:
Beyuna BV, Lijnderdijk 183j, 1175KE Lijnden, Nederland